Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ieder deelnemend kantoor in de Associatie van Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten in Nederland.

1. Toepassingsgebied
De algemene voorwaarden van het AGIN-kantoor zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

2. Definities
Het AGIN-kantoor is een deelnemend gerechtsdeurwaarderskantoor in de Associatie van Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten in Nederland.

Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die het AGIN-kantoor een opdracht verstrekken.

Tussenpersonen, zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

Ambtelijke werkzaamheden, zijn alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.

Niet-ambtelijke werkzaamheden, zijn alle door het AGIN-kantoor te verrichten werkzaamheden die door de wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere: werkzaamheden in het kader van credit-management,  incasso-werkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank en alle daarmede verband houdende werkzaamheden.

3. Aanvaarding
3.1 Een aan het AGIN-kantoor verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Het AGIN-kantoor is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

3.2 Alle opdrachten die worden gegeven aan één of meerdere gerechtsdeurwaarders verbonden aan het AGIN-kantoor gelden te zijn gegeven aan het betreffende AGIN-kantoor.

4. Werkzaamheden
4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

4.3 Het staat het AGIN-kantoor vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door het AGIN-kantoor als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.4 In het geval dat het AGIN-kantoor de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

5. Tarieven
5.1 Het AGIN-kantoor berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

5.2 Het AGIN-kantoor heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of  het AGIN-kantoor ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.

5.3 Het AGIN-kantoor is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

5.4 Het AGIN-kantoor is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Aansprakelijkheid
6.1 Het AGIN-kantoor is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden of alsnog zal lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

6.2 Het AGIN-kantoor is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

6.3 Door het AGIN-kantoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

7. Voorschotten
7.1 Het AGIN-kantoor is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.

7.2 Het Agin-kantoor is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die het AGIN-kantoor voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

8. Betaling
8.1 Voldoening van al hetgeen aan het AGIN-kantoor verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat het AGIN-kantoor haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

9. Buitengerechtelijke kosten
9.1 Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom onder andere de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a) Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt het AGIN-kantoor aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door het AGIN-kantoor wordt voldaan.

b) Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt het AGIN-kantoor in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van euro 40,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

10. Geschillen
10.1 Op de rechtsverhouding tussen het AGIN-kantoor en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen desgewenst voorgelegd aan de gewone rechter van de plaats van vestiging van het betreffende AGIN-kantoor.

Tarieven voor cliënten zoals behorende bij de algemene voorwaarden van het AGIN-kantoor.

Definities

De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso.

Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt, of diens opdrachtgever betaalde bedragen.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Incassoprovisie
De incassoprovisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag volgens onderstaande staffel. Bij zaken waarin niets is geïncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 266,60 of minder is geïncasseerd, brengt het AGIN-kantoor de cliënt een minimumbedrag van € 40,00 aan incassoprovisie in rekening, behoudens indien zich een situatie voordoet als genoemd in art. 5.2, in welk geval onderstaande tarieventabel (geïncasseerd) van toepassing is. Voor zaken waarin meer dan € 266,60 is geïncasseerd wordt onderstaande incassoprovisie cumulatief in rekening gebracht, met dien verstande dat een afwijkend tarief in rekening gebracht kan worden als de rechtsbetrekking tussen schuldeiser en schuldenaar dit mogelijk maakt.

HOOFDSOM
INCASSOPROVISIE (% van hoofdsom)
€ 2.500,- of minder
15 % (minimum € 40,-)
Meer dan € 2.500,- t/m € 5.000,-
10 %
Meer dan € 5.000,- t/m € 10.000,-
5 %
Meer dan € 10.000,- t/m € 200.000,-
1%
Meer dan € 200.000,-
0,5 % (maximum € 6.775,-)

 

 

 

 

Advisering
Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan het AGIN-kantoor verschuldigd een salaris van € 120,00 per uur. Het AGIN-kantoor is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.

Ambtelijke kosten en Verschotten
De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de cliënt doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven. Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, is de cliënt een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen.

Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan het AGIN-kantoor is te wijten, wordt aan de cliënt de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht.

Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de cliënt niet behoeft door te gaan, wordt aan de cliënt een bedrag van € 27,50 in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden, uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 50% in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht.

Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die het AGIN-kantoor in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt het Agin-kantoor, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, het adviserings- of overeengekomen uurtarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is.

De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend.

BTW
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Tarieven voor in Nederland gevestigde tussenpersonen zoals behorende bij de algemene voorwaarden van het AGIN-kantoor.

Tarieven voor in Nederland gevestigde tussenpersonen zoals behorende bij de algemene voorwaarden van het AGIN-kantoor

Definities
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten.

Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Basisvergoeding
In zaken, waarin het AGIN-kantoor een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt is een basisvergoeding ad € 27,50 verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.

Rolwaarneming
Voor de waarneming van rolzittingen bij de Rechtbanken, sector kanton, is door opdrachtgever verschuldigd:

voor het aanleggen van het dossier, het aanbrengen van de zaak inclusief de eerste rolcomparitie en het uitbrengen van het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 37,00, met dien verstande dat bij verstekzaken met een belang tot € 250,00 niet meer dan het toegewezen salaris verschuldigd is;

Voor ieder volgende rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 8,25;

Voor het voorbereiden en bijwonen door een van de gerechtsdeurwaarders zelf, dan wel een gekwalificeerde kracht van diens kantoor, van comparities van partijen, enquêtes en descentes een bedrag van € 82,50 uur.

Afwikkelingskosten
Voor de afwikkeling van executoriale titels en bij betalingen voordat een executoriale titel is verkregen:

Grondslag voor de afwikkelingskosten
Percentage
Over het eerste tot € 10.000,-
4,5 %
Over het meerdere boven € 10.000,-
2,5 %
Dit tot een maximum bedrag aan afwikkelingskosten van € 750,00.

Ambtelijke kosten en Verschotten
De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven.

Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd, die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen.

Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan het AGIN-kantoor is te wijten, wordt aan de opdrachtgever de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht.

Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de opdrachtgever niet behoeft door te gaan, wordt aan de opdrachtgever een bedrag van € 27,50 in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden, uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 50% in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht.

Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die, het AGIN-kantoor in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt het AGIN-kantoor, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, het adviserings- of overeengekomen uurtarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is.

De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

BTW
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Deze Algemene Voorwaarden en Tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die aan het AGIN-kantoor zijn verstrekt na 1 juli 2012. Op de tot en met die datum verstrekte opdrachten zijn van toepassing de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden en Tarieven.